Kategorie: Aktuality

Příspěvek na péči – jak postupovat

Příspěvek na péči – jak postupovatPokud má dítě celiakii a musí dodržovat bezlepkovou dietu, je třeba mu věnovat větší péči nežli zdravému dítěti. Potřeba péče o celiaka je různá a záleží na každém dítěti, jak se s nemocí a léčbou vyrovná, ale v naprosté většině není stejná jako u zdravého dítěte.

 

 

Příspěvek na péči se poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505#cast1

 

Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném úřadu práce prostřednictvím vyplněného formuláře. Ten je možné získat na úřadu práce v tištěné podobně nebo na portále MPSV v elektronické podobě.

 

Po podání žádosti zahájí úřad práce správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Je důležité si tyto právní předpisy dobře nastudovat, protože jak posudkoví lékaři, tak úředníci úřadu práce mají tendenci žadatele mylně informovat a správní řád porušovat. Není to samozřejmě pravidlem, ale děje se to často a na mnoha místech. Je možné se také obrátit na některou pacientskou organizaci nebo poradnu NRZP, jejíž odborníci žadatele celým procesem správního řízení provedou. Zpravidla je to možné zvládnout telefonicky a pomocí mailové korespondence.

 

Úřad práce následně vyzve pediatra, v jehož péči dítě je, k vyplnění dotazníku, resp. ke sdělení zdravotního stavu dítěte. Pediatr by měl vycházet ze zpráv odborných lékařů a popsat co nejpřesněji, nejlépe v návaznosti na popis jednotlivých úkonů ve vyhlášce, nejen zdravotní stav pacienta, ale i veškeré indikované léčebné režimy, které s popisovanými zdravotními problémy souvisejí. Pokud se pediatr omezí na strohé sdělení typu: Celiakie – bezlepková dieta, je naděje, že posudkový lékař a úřad práce rozhodnou o přiznání příspěvku, nulová. Z takového sdělení nevyplývá, jaké úkony dítě nezvládá. Častou chybou pediatrů je také to, že vyjma celiakie opomínají popsat další zdravotní problémy dítěte.

 

Současně s výzvou pediatra vyzve úřad práce pečující osobu o součinnost při tzv. sociálním šetření. Sociální šetření se podle zákona provádí v přirozeném sociálním prostředí dítěte, tedy v případě celiaků doma za přítomnosti dítěte a pečující osoby, tedy zpravidla matky. Při sociálním šetření se zjišťuje schopnost samostatného života posuzovaného dítěte ve srovnání se zdravým vrstevníkem. Sociální pracovnice úřadu práce vyhotoví zprávu o výsledku sociálního šetření, z níž by mělo jednoznačně vyplynout, které úkony, popsané ve vyhlášce, dítě nezvládá ve srovnání s vrstevníkem, v požadovaném standardu.

 

Pokud dítě úkon zvládá jen částečně, má se za to, že jej nezvládá!

 

Úřad práce na základě vyjádření posudkového lékaře vydá návrh rozhodnutí a vyzve žadatele, aby se k návrhu vyjádřil. Rodiče posuzovaného dítěte mají na vyjádření pouhých 5 dní. Tuto lhůtu je vhodné využít a ověřit, zda měl posudkový lékař k dispozici veškeré lékařské zprávy, zda je vyjádření pediatra dostatečně sdílné a zda zpráva ze sociálního šetření odpovídá skutečnosti. Je také potřeba ověřit, zda vyjádření posudkového lékaře je v souladu s údaji uvedenými v podkladech, protože posudkový lékař dítě a jeho potřeby nezná a čerpá pouze z uvedených podkladů. Pokud je vyjádření posudkového lékaře v rozporu s údaji uvedenými ve zprávě pediatra a zprávě ze sociálního šetření, je vhodné podat námitku a žádat vysvětlení.

 

Následně vydá úřad práce rozhodnutí. Proti rozhodnutí úřadu práce je možné se do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává k MPSV prostřednictvím úřadu práce, který vydal prvoinstanční rozhodnutí.

 

Proti rozhodnutí MPSV je možné podat do dvou měsíců správní žalobu k soudu a v případě zamítnutí, jako mimořádní opravný prostředek, kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud.

 

Akce je podpořena z programu Podpora preventivních a léčebných programů resortu zdravotnictví Libereckého kraje.