Kategorie: Aktuality, Aktivity, Tématické články

Posuzování příspěvku na péči

Posuzování příspěvku na péčiOdpovězte si na následující otázky, pokud chcete, aby došlo k nápravě chyby, která nastala při posuzování PnP

 

 

Doporučujeme, abyste si vzali k ruce, co máte k příspěvku na péči a prostudovali materiál, který je za otázkami.

 

CHYBY V POSTUPU POSUDKÁŘŮ

 

Co je špatně ohledně postupu posudkového lékaře:

 

 1. Byli jste vyzváni k nahlédnutí do posudku a podkladů pro něj a k vyjádření námitek?
 2. Co jste podepsali při nahlížení do spisu (máte kopii)?
 3. Jakou jste měli lhůtu k vyjádření případných námitek a doložení dalších důkazů?
 4. Zohlednil PL správně všechno, co je obsaženo v základních potřebách a při čem potřebuje vaše dítě pomoc druhé osoby?
 5. Obsahuje vyjádření k těm základním životním potřebám, jež nebyly uznány, ačkoliv jak v sociálním šetření, tak ve vyjádření odborníka se tyto životní potřeby považují za nezvládnuté?
 6. Byl v posudku „Závěr lékaře OSSZ“ a „Zhodnocení závislosti“? Byly vám srozumitelné a splňují princip úplnosti a přesvědčivosti? Zdůvodnil PL své závěry náležitě (strohé konstatování, že dítě danou aktivitu zvládá, není možné považovat za zdůvodnění)? Nejsou ve zdůvodnění nepravdivé a nepodložené údaje (např. konstatování, že dítě s celiakií se dnes již nají bezlepkově kdekoliv, pokud upozorní personál na potřebu bezlepkové diety)? Použil PL adekvátně výsledky sociálního šetření (vyrovnal se s případnými rozdíly v názorech)?  

 

Co je špatně ohledně rozhodnutí:

 

 1. V rozhodnutí:
  1.  Byl seznam podkladů?
  2.  Vyžádal si PL důkazy (vyjádření odborných lékařů, případně jiných odborníků)?
  3.  Bylo vyjádření PL k sociálnímu šetření a zprávám ošetřujícího, případně odborných lékařů?
 2. Jednali jste s PL, případně s komisí osobně?
 3. Dostávali jste protokol o jednání (máte kopii)?

 

Posudek pro příspěvek na péči (PnP) pro děti s celiakií

 

Základní informace

 

Pokud posuzovaná osoba nezvládá alespoň jednu z aktivit, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.

 

POSUZOVÁNÍ ZÁVISLOSTI: Vyhláška 505/2006 Sb.

Tučně: je to, co se má zohledňovat u dětí s celiakií

 

d) Stravování

   …osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny (ten správný bezlepkový), nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim (bezlepková dieta).

 

 

h) Péče o zdraví

   …osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky (lékem je v případě kauzální léčby celiakie vhodná potravina, která neobsahuje lepek), pomůcky.

 

i) Osobní aktivity

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

 

 

ČTVERO ZÁSAD: dle platné legislativy – viz ad hoc

Zásada č. 1

Podle § 3, odst. d) novely zákona 108/2006 Sb. se základní lidské potřeby naplňují a posuzují v přirozeném prostředí.

Je nutné trvat na posouzení: i ve škole, ve sportovním oddíle, na kroužcích, v ZUŠ, ale i v jiném kolektivu

Zdůvodnění: přirozené prostředí (tj. nejen byt, ale i okolí, obchody a občanské služby, škola, zaměstnání a další místa, kam člověk zavítá) není standardizované.

 

Zásada č. 2

Podle § 9, odst. 5) novely zákona 108/2006 Sb. se za zvládnutou základní životní potřebu považuje, je-li zvládnuta v přijatelném standardu.

Je nutné trvat na posouzení: v porovnání se zdravým vrstevníkem.

 

Zdůvodnění:

přijatelný standard není nikde definován, sociální práce používá test vrstevníka:

někdo bez postižení, stejný věk, sociální kontext jako posuzovaná osoba.

 

Například desetiletý kluk s postižením z malého města by měl mít vyrovnané příležitosti jako jiný stejně starý kluk z téhož města bez postižení, a měl by tudíž mít takové kompenzace (dohled), aby mohl dělat stejné aktivity atp.

Jestliže desetiletý kluk bez postižení je schopen si sám například vybrat vhodný pokrm ke konzumaci, zatímco desetiletý kluk s celiakií (bezlepkovou dietou) není schopen posoudit, zda pokrm je pro něj vhodný a potřebuje posouzení jiného člověka, potřebuje mimořádnou péči (dohled či pomoc), považuje se příslušná životní potřeba za nezvládnutou.

 

Zásada č. 3

Podle § 8 novely zákona 108/2006 Sb. se za zvládnutou považuje, jestliže při tom z důvodu svého zdravotního postižení osoba nepotřebuje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Je nutné trvat na posouzení: zda osoba posuzované aktivity nezvládne bez druhé osoby (conditio, sine qua non).

 

Zásada č. 4

Ve správním řádu v §§ 50-57 se upravuje právo užít všech důkazních prostředků.

Je nutné trvat na tom, že při posuzování: se musí brát v úvahu odborné posudky, jež posuzovaná osoba považuje za důležité (i dodá-li je sama), a dále, že musí být přizvána k osobnímu jednání, přeje-li si to.

 

 

POVINNOSTI PL: Metodika OSSZ

 

Mimořádná péče je péče poskytovaná osobě, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

 

Pracoviště LPS zašle ošetřujícímu lékaři žádost o vyšetření zdravotního stavu společně s tiskopisem "Lékařský nález“ a se stanovením lhůty k jeho navrácení (doporučený termín je do 15 dnů). Současně LPS zašle žadateli informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu s požadavkem na podrobení se vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený termín 8 dnů).

 

Lékař pro LPS vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištěných potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření.

 

Výsledkem posouzení je stanovený stupeň závislosti osoby. Příslušný výrok a odůvodnění výroku se uvádí v dokumentu "Závěr lékaře OSSZ". V posudku je poznamenaná doba platnosti posudku.

 

Pokud má lékař a LPS pochybnosti o obsahu lékařských zpráv či sociálního šetření, může si zapůjčit zdravotnickou dokumentaci ošetřující lékaře nebo vyžádá provedení odborného lékařského vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení. Může též sám vyšetřit zdravotní stav posuzované osoby (základní fyzikální vyšetření, orientační vyšetření psychických a mentálních schopností), včetně ověření její schopnosti zvládat životní potřeby. Za tím účelem si může posuzovanou osobou pozvat nebo ji navštívit v místě jejího přirozeného sociálního prostředí. Tuto možnost využije lékař LPS zejména v případech, kdy je zjevná diskrepance mezi výsledky sociálního šetření a odborných vyšetření. Zejména při prvním posouzení zdravotního stavu klienta je třeba věnovat posudku zvýšenou pozornost a upřednostňovat posouzení v jeho přítomnosti. Posuzovaná osoba musí být přizvána k jednání a posouzení zdravotního stavu a stupně závislosti, pokud o to požádá.

 

Výsledek sociálního šetření slouží pro lékaře LPS jako podklad pro objektivní posouzení zdravotního stavu a vyhodnocení stupně závislosti.

Zjištění vyplývající ze sociálního šetření se vždy uvedou do záznamu o jednání v části "Průběh řízení", kde se zapíše datum sociálního šetření, a uvedou se signifikantní skutečnosti důležité pro vyhodnocení stupně závislosti. Posudkově významné údaje se zaznamenají v aplikaci POSUDKY také do části "Zhodnocení", do textového pole "Při posouzení bylo vycházeno".

 

Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí, tj. v prostředí, kde osoba žije, realizuje své běžné sociální aktivity a s ohledem na věk osoby.

 

Při posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti lékař LPS spolupracuje s příslušným pracovníkem ÚP a vyhodnocuje, zda skutečnosti zjištěné sociálním šetřením jsou v příčinné souvislosti s poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a další údaje fyzické osoby, které jsou významné pro vypracování posudku.

 

Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopná rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby.

 

V tiskopise "Zhodnocení závislosti" (což je příloha k posudku ve formě tabulky s předtištěnými základními životními potřebami) lékař LPS na základě posudkového zhodnocení dlouhodobého nepříznivého stavu vyplní, které uvedené životní potřeby posuzovaná osoba zvládá, či nezvládá. Základní životní potřeby se v tabulce automaticky sčítají.

 

V posudkovém zhodnocení se musí lékař pro LPS vyrovnat se závěry sociálního šetření, které jsou významné zejména ve vztahu k neuznání závislosti v některých životních potřebách, to znamená zejména se skutečnostmi, které ze sociálního šetření nejsou akceptovány a jsou lékařskými nálezy vyvráceny.

 

 

 

Výsledek posouzení zdravotního stavu a stupně závislosti má uvedeno:

 

1. zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,

2. základní životní potřeby, které osoba není schopna zvládat nebo v nich vyžaduje každodenní mimořádnou péči (konkrétně se vyjmenují všechny základní potřeby),

3. stupeň závislosti,

4. den vzniku, změny či zániku stupně závislosti,

5. doba platnosti posudku,

6. odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu na stupně závislosti (zde se vygeneruje posudkové zhodnocení, posudkový závěr ze „Záznamu o jednání“„Závěr lékaře“ referátu LPS).

 

Lhůta pro vydání posudku činí 45 dnů. LPS zasílá ÚP stejnopis posudku o zdravotním stavu a stupni závislosti s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládnout. Příslušné výroky a odůvodnění jsou generovány v programu POSUDKY.

 

Posudek musí splňovat požadavek úplnosti a přesvědčivosti, který spočívá v tom, aby se lékař s LPS vypořádal se všemi rozhodujícími skutečnostmi a aby své posudkové závěry náležitě odůvodnil.

 

Posudek slouží jako podklad pro rozhodnutí. Proti rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů u ÚP. Proti samotnému posudku není odvolání možné.