Označování potravin z hlediska obsahu lepku

 

Od 1. ledna 2012  platí nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Tato evropská směrnice platí v rámci EU.

 

Nařízení nahrazuje předchozí požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu. Uvedené nařízení bylo platné v rámci ČR.

Potraviny se rozdělují na:

 • potraviny pro zvláštní výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku
 • potraviny určené pro běžnou spotřebu a potraviny pro zvláštní výživu, které nejsou určeny pro osoby s nesnášenlivostí lepku

 

Potraviny pro zvláštní výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku

 

Nařízení (ES) č. 41/2009 proto vymezuje 2 základní kategorie potravin pro zvláštní výživu vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku:

 • potraviny označené údajem „BEZ LEPKU“:

                       Obsah lepku může být nevýše 20 mg/kg.

 • potraviny označená údajem „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“:

                             Obsah lepku může být nevýše 100 mg/kg.

BEZ LEPKU

 • je určeno pro potraviny, které neobsahují pšenici, ječmen, žito, oves nebo jejich křížence a obsahují jiné složky nahrazující pšenici, ječmen, žito a oves (tzn. přirozeně bezlepkové suroviny). Obsah lepku musí činit max. 20 mg/kg v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečném spotřebiteli.

 

VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU

 • pro potraviny ze speciálně upravených složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, u kterých byl obsah lepku zpravidla snížen technologickou úpravou. Výše uvedené označení nelze použít u potravin, které neobsahují žádnou složku z pšenice ječmene, ovsa, žita nebo jejich kříženců. Obsah lepku musí činit max. 100 mg/kg v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečném spotřebiteli.

 

Způsob značení potravin

Označení BEZ LEPKU a VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU:

 • musí být uvedeno v blízkosti názvu, pod kterým se potravina prodává
 • nemohou být nahrazeny alternativními významově rovnocennými výrazy (např. „bezlepková bageta“)

 

Jedním z cílů nařízení (ES) č. 41/2009 je umožnit, aby běžné potraviny, které jsou vhodné jako součást bezlepkové diety, jelikož neobsahují složky získané ze zrnin obsahujících lepek nebo z ovsa, byly označeny výrazy uvádějícími, že výrobek neobsahuje lepek.

Nařízení (ES) č. 41/2009 proto umožňuje deklarovat označení „bez lepku“ i na potravinách určených k běžné spotřebě, což přispívá k větší rozmanitosti stravy při bezlepkové dietě.

Údaj BEZ LEPKU je možné v označování potravin určených pro běžnou spotřebu deklarovat za podmínky, že:

 • obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg.
 • označení běžných potravin neuvádí spotřebitele v omyl a nevyvolává dojem, že potraviny vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, i když tyto vlastnosti mají všechny podobné.

 

Potraviny určené pro běžnou spotřebu

 

U těchto potravin nelze uvádět údaj VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU (limitovaný obsahem lepku do 100 mg/kg), který platí pouze pro kategorii potravin pro zvláštní výživu určených pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

 

Alternativní způsoby označení

Účelem nařízení (ES) č. 41/2009 je sjednotit označování lepku. Nařízení stanovuje jednotný způsob uvádění informací o obsahu lepku, avšak zároveň nezakazuje uvádění jiných způsobů označení nad rámec požadavků platných právních předpisů, jejichž cílem by mělo být usnadnit spotřebiteli s nesnášenlivostí lepku výběr vhodných potravin.

V praxi se jedná např. o logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

Pro všechny výše uvedené alternativní dobrovolné způsoby označení platí, že je možné je použít za předpokladu, že neuvádí spotřebitele v omyl a za podmínky, že budou doplněny stanoveným označením BEZ LEPKU nebo VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU.

Přechodná období

Nařízení č. 41/2009 (ES) nestanovuje lhůtu pro doprodání zásob potravin označených v souladu s předchozí právní úpravou tj. vyhláškou č. 54/2004 Sb. a to s ohledem na téměř tříleté přechodné období, které výrobci měli na úpravu výrobků nebo jejich značení.

 

Po 1. 1. 2012 mohou být na trhu pouze výrobky splňující požadavky nařízení (ES) č. 41/2009!!!

 

Označování složek obsahujících lepek ve složení potravin

Podle vyhlášky č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků musí být ve složení potraviny uveden název každé alergenní složky, která byla použita při výrobě potraviny a je v konečném výrobku nadále přítomna, a to i v pozměněné formě. Jednou z těchto složek jsou obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich vyrobené.

 

Ve složení potraviny tak musí být například deklarováno použití pšeničné mouky prostřednictvím uvedení názvu alergenní složky „pšeničná mouka“, označení složky názvem „mouka“ není v tomto případě dostačující, neboť spotřebiteli neumožňuje identifikovat přítomnost alergenní složky.

 

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na potraviny, u kterých se název potraviny odkazuje na alergenní složku (např. „ovesná kaše“).

 

Požadavek na deklaraci alergenní složky se neuplatňuje rovněž v případě některých potravin, u kterých bylo prokázáno, že v důsledku použité technologie výroby již výsledná potravina neobsahuje alergeny původně obsažené v surovině.

Jedná o tyto konkrétní potraviny vymezené vyhláškou č. 113/2005 Sb.:

 • glukosový sirup
 • dextrosa z pšenice
 • maltodextriny na bázi pšenice
 • glukosový sirup vyrobený z ječného škrobu
 • obiloviny používané k výrobě destilátů nebo lihu
 •  

Všechny výše uvedené výjimky byly podloženy nezávislým vědeckým stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

 

Výjimky z označování alergenních složek (lepku)

Požadavky na označení alergenních složek, tedy i složek z obilovin obsahujících lepek, se nevztahují na:

 • potraviny v obalech s plochou menší než 10 cm2, skleněné, které jsou nesmazatelně označeny a nejsou opatřeny krčkovou nebo rukávovou etiketou
 • nebalené potraviny.

Připravované změny v označování alergenních složek (lepku)

 • nově bude označování přítomnosti alergenních složek (včetně obilovin obsahujících lepek) povinné také při prodeji nebalených potravin
 • nová povinnost odlišit ve složení potraviny alergenní složky od ostatních složek například typem či stylem písma nebo barvou pozadí ve složení potraviny

 

Provozovatel potravinářského podniku nese odpovědnost za bezpečnost potraviny a má povinnost zajistit, aby na trh byly uváděny potraviny, které nepředstavují riziko pro lidské zdraví.

 

více na: http://www.szpi.gov.cz/