Kategorie: Aktivity, Tématické články

NSS zamítl kasační stížnost

NSS zamítl kasační stížnostPosudkové komise MPSV nerespektují zákon o sociálních službách a prováděcí vyhlášku, neřídí se jím ale při svém rozhodování ani NSS.

 

 

Někteří posudkoví lékaři podporováni MPSV se rozhodli, že dětem s celiakií se PnP přiznávat nebude a podle toho se chovají, ať už je ustanovení zákona či vyhlášky jakékoliv.

 

Když se řešila novela zákona o sociálních službách v rámci reformy ministra Drábka, dávali jsme velmi pečlivě pozor, aby naše připomínky, které jsme prostřednictvím NRZP podávali, byly přijímány a aby konečná podoba zákona a vyhlášky byly formulovány tak, že i děti postižené celiakií na PnP tzv. dosáhnou. Když byl zákon a následně vyhláška schváleny, měli jsme dobrý pocit, že teď už nebude problém a děti s celiakií nebudou muset tak zoufale bojovat o to, co by mělo být v civilizované společnosti samozřejmostí. Totiž o vyrovnání jejich příležitostí se zdravými dětmi, a tedy poskytnutí podpory od státu v podobě PnP. Vůbec nás nenapadlo, že tak jasné znění zákona bude posudkovými lékaři a posudkovými komisemi MPSV překrucováno a zákon nebude dodržován.

 

V článku zveřejněném na internetu není podrobné zdůvodnění rozhodnutí, ale z uvedeného textu je zřejmé, že soud se neřídil zákonem a přesným zněním vyhlášky, ale rozhodl podle toho, jak mu to bylo podáno posudkovou komisí MPSV.

 

Viz „péči o zdraví, je ale dívka podle posudkové komise soběstačná. Potřeba pomoci při dodržování diety je totiž zohledněna už v oblasti stravování.“

 

PODLE POSUDKOVÉ KOMISE!! Neměl by soud rozhodovat podle zákona? K čemu se tedy podává žaloba k soudu, když ten místo aby rozhodnutí posudkové komise přezkoumal a porovnal skutečnost a fakta s ustanovením zákona, slepě poslechne tvrzení posudkové komise. Soud měl tvrzení komise přezkoumat a své závěry řádně zdůvodnit, nikoliv „odpapouškovat“ tvrzení posudkové komise.

 

Ale pojďme se na výše uvedené tvrzení podívat podrobněji. Komise MPSV se odvolává na skutečnost, že dodržování diety, je již zohledněno v úkonu stravování. Takže si představme postiženého člověka, který nemá nohy a má ochrnuté ruce, a pojďme úkon po úkonu uvažovat o tom, které úkony díky tomuto postižení bez pomoci další osoby nezvládne.

 

1. mobilita

 

Asi se shodneme, že pokud někdo nemá nohy a nemůže chodit, tak úkon mobilita je v souladu s vyhláškou, kde je tento úkon podrobně popsán, možné započíst. Člověk, který nemá nohy tedy podle zákona a vyhlášky nezvládá úkon mobilita.

 

2. orientace, 3. komunikace

 

Člověk, který nemá nohy a má ochrnuté ruce, může být orientován a být schopen komunikace, a tedy tyto úkony se nezapočítávají. Tady sice vzniká jiný problém, ale nebudu odbočovat.

 

4. stravování

 

Člověk, který má ochrnuté ruce si nemůže, viz znění vyhlášky:……nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat…………., a tedy tento úkon je třeba započítat.

 

5. oblékání a obouvání

 

Je člověk, který nemá nohy a má ochrnuté ruce schopen zvládnout tuto životní potřebu? Asi nikdo nepochybuje o tom, že ne. Ani PK o tom nepochybují – naštěstí.

 

Ale POZOR, to, že pacient nemá nohy a má ochrnuté ruce už jsme přeci započetli v úkonech mobility (nemá nohy) a stravování (má ochrnuté ruce) a tedy ho započítat nemůžeme, protože by došlo k duplicitě.

 

Myslíte, že jsem se zbláznila? Ne, jen uvažuju stejně jako posudkové komise při posuzování PnP u dětí s celiakií. Jestliže nemůžou započítat úkon péče o zdraví, protože už je potřeba dodržování diety zohledněna v úkonu stravování a došlo by tedy k duplicitě, pak člověk bez nohou a s ochrnutýma rukama nemůže mít zahrnuty žádné další úkony podle vyhlášky, když už má zahrnuty mobilitu a stravování.

 

Takový člověk by vlastně vůbec neměl nárok na PnP, protože se mu započítají jen 2 úkony.

 

Naštěstí se to u takto postižených lidí tak nesmyslně neposuzuje a PnP přiznané mají (otázka je jen v jakém stupni a zda to odpovídá jejich potřebám, ale to už je jiná kapitola).

 

Proč se to tak ale posuzuje celiakům?? Odpověď je jednoduchá: účel světí prostředky, aneb MPSV prostřednictvím posudkových lékařů a posudkových komisí MPSV jim ten příspěvek prostě dát nechce. A že při tom porušuje ustanovení vyhlášky? A proč ne, komu to vadí? Lidem, jejichž děti mají celiakii a oni o ně pečují. Ale co je úředníkům MPSV do nich? Zjevně nic. A politikům???

A co NSS? Neláme si tím hlavu, odpapouškuje tvrzení posudkové komise a vydá rozhodnutí. Hotovo, přes nás vlak nejede.

 

A teď si pojďme podrobně prohlédnout, co se vlastně píše k jednotlivým úkonům ve vyhlášce. Když to neudělal NSS, udělejme to teď společně.

 

Vynechám úkon osobní aktivity, protože ty NSS uznal. Sice je pro změnu neuznává většina posudkových lékařů, ale proč ne, ti to přeci musí vědět nejlíp. Ti přeci o dítě s celiakií každý den pečují, a tak přesně vědí, co taková péče obnáší. Že ne? Samozřejmě, že ne. Většina posudkářů ani neví, co je celiakie a v mnohých případech jim rozčilená matka musí vysvětlit, že její dítě není alergické na lepek, ale trpí celiakií.

 

Ale z článku vyplývá, že NSS neuznal úkon péče o zdraví. Jednak proto, že prý je v tomto bodě dítě soběstačné, a také proto, že dodržování diety už uznal v úkonu stravování.

 

U úkonu stravování se ve vyhlášce píše:

„Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat dietní režim.“

 

Dítě s celiakií si samozřejmě může stravu naporcovat, či si nalít nápoj, protože má zdravé ruce, ale popis úkonu pamatuje právě i na situaci, kdy dítě není schopno rozlišit správnou potravinu v rámci dietního režimu a tady potřebuje pomoc. Výborně. Tady se shodujeme s rozhodnutím posudkové komise tak i NSS.

 

U úkonu Péče o zdraví se ve vyhlášce píše:

„Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

 

Co je vlastně bezlepkové dieta? Odpověď najdete ve všech medicínských publikacích a na všech medicínských serverech, kde se píše o celiakii a její léčbě. A také vám to řeknou všichni odborníci na tuto nemoc, ať už čeští nebo zahraniční.

 

Bezlepková dieta je kauzální léčba celiakie.

 

Ještě jednou: kauzální léčba. Dodržování bezlepkové diety je tedy jednoznačně dodržování stanoveného (lékařem indikovaného) léčebného režimu. A co je uvedeno v popisu úkonu péče o zdraví? Viz výše.

 

Dítě s celiakií není schopno rozlišit správnou potravinu v rámci dietního režimu a potřebuje pomoc, a že to tak je, je výše uvedeno. A shodli jsme se na tom i s posudkovou komisí i s nálezem NSS. Pak ale jednoznačně splňuje i podmínky pro uznání úkonu péče o zdraví. A žádný užší medicínský výklad tady neplatí.

 

Tady platí jen tato rovnice:

 

bezlepková dieta = léčebný režim

 

A je jedno, zda to někdo nazve užším, či širším výkladem. Tak to je.

 

A teď ještě pojďme hledat ustanovení v zákoně, či vyhlášce o tom, že je-li zdravotní problém, který nějakým způsobem omezuje nemocné dítě v samostatném zvládnutí určitého úkonu započten v jednom úkonu, nelze ho započíst v žádném jiném. Že je to nesmysl, jsme si už ukázali na předchozím příkladu pacienta bez nohou a s ochrnutýma rukama, ale pojďme ještě hledat v legislativě. NSS musí především vycházet z platné legislativy. Tedy alespoň jsem si to naivně dosud myslela. Tak hledejme.

 

Nenašli, jste?? Ani já ne. Naopak podle ustanovení §1, odst. 1 vyhlášky 505/2006 Sb. se základní životní potřeby posuzují jednotlivě.

 

Tedy podle zákona je zřejmé, že není důležité, kolik různých vad, či postižení daná osoba má, ale kolik úkonů, pro třeba i jediné postižení, bez pomoci nezvládá. V případě dítěte s celiakií jsou to úkony tři:

 

stravování, péče o zdraví a osobní aktivity

 

 

O nějaké hrozící duplicitě není v zákoně ani prováděcí vyhlášce ani slovo. Je to jen výmluva a myšlenkový výtvor těch, kteří prostě i přes platnou legislativu nechtějí, aby rodiny, které pečují o dítě s celiakií, pobírali PnP.

 

Helena Sasová

Celia – život bez lepku o. p. s.